برچسب

طرح تبلیغاتی

دفتر تبلیغاتی

مفهوم و جایگاه دفتر تبلیغاتی دفتر تبلیغاتی، سازمان یا موسسه ای است که با بهره گیری از افراد متخصص، خدمات مشاوره تبلیغاتی را در قالب طراحی و آماده سازی طرح های تبلیغاتی و آگهی ها و سایر ابزارهای ترویجی و عملیات بازارسنجی به تبلیغ کنندگان عرضه می کند. دفتر، همچنین امور مربوط به خرید و...
Read More