برچسب

روش های شروع مذاکره

روش های شروع مذاکره (بخش 3)

روش سوالی استفاده از یک سوال برای فروش مذاکره یک هنر است. این کار می تواند به تنهایی یا با ترکیب با سایر روش ها، خصوصا روش منافع مشتری انجام شود. وقتی که یک فروشنده نزد مشتری رفته قصد دارد با او درباره ی دوران بازنشستگی صحبت کند، می پرسد “می خواهید در سال 2030...
Read More

روش های شروع مذاکره (بخش 2)

روش منافع مصرف کننده روش منافع مصرف کننده، مذاکره را با یک سوال یا عبارت آغاز می کند و توسط آن فکر مشتری به سمت منافعی سوق داده می شود که پیشنهاد شما آن ها را تامین می کند. گاهی عبارت به نحوی تنظیم می شود که کنجکاوی مشتری را تحریک کند. گاهی نیز تلاش...
Read More

روش های شروع مذاکره (بخش 1)

یازده روش وجود دارد که فروشنده می تواند مذاکره ی خود را با آن ها شروع کند: 1 – روش معرفی فروشنده 2 – شروع با معرفی محصول 3 – منافع مصرف کننده 4 – روش مشاوره ای 5 – روش شوک 6 – روش نمایش بازی 7 – روش سوالی 8 – روش شروع...
Read More