برچسب

روش های تبلیغات

دو روش برای تعیین بودجه ی کل تبلیغات

هنگامی که یک کالا با کالا های رقبا تفاوت فاحشی دارد از تبلیغات صرفا برای روشن کردن این وجوه تفاوت استفاده می شود. روش در حد استطاعت بسیاری از شرکت ها برای تعیین بودجه ی کل تبلیغات خود از روش در حد استطاعت استفاده می کنند. این شرکت ها بودجه ی اختصاصی به امر تبلیغات...
Read More