برچسب

روش منافع مصرف کننده

روش های شروع مذاکره (بخش 2)

روش منافع مصرف کننده روش منافع مصرف کننده، مذاکره را با یک سوال یا عبارت آغاز می کند و توسط آن فکر مشتری به سمت منافعی سوق داده می شود که پیشنهاد شما آن ها را تامین می کند. گاهی عبارت به نحوی تنظیم می شود که کنجکاوی مشتری را تحریک کند. گاهی نیز تلاش...
Read More