برچسب

روش شروع با یک جمله

روش های شروع مذاکره (بخش 3)

روش سوالی استفاده از یک سوال برای فروش مذاکره یک هنر است. این کار می تواند به تنهایی یا با ترکیب با سایر روش ها، خصوصا روش منافع مشتری انجام شود. وقتی که یک فروشنده نزد مشتری رفته قصد دارد با او درباره ی دوران بازنشستگی صحبت کند، می پرسد “می خواهید در سال 2030...
Read More