برچسب

حریم خصوصی

منظور از کسب اجازه ی بازاریابی چیست؟

بخش مهمی از بازاریابی اینترنتی را بازاریابی مبتنی بر کسب اجازه از مشتریان تشکیل می دهد. وقتی برای انجام کار اضافی، از مخاطبان بازار هدف برای انجام آن کار اجازه می گیرید، پاسخ چنین عملی قطعا بسیار بهتر از زمانی خواهد بود که بدون کسب اجازه دست به چنین کاری بزنید. بنابراین ابتدا از مردم...
Read More