برچسب

تبلیغ محیطی

پنج نگرش مخاطب به تبلیغات : برای تبلیغاتمان کدام را در نظر بگیریم؟

پژوهش‌های مختلفی راجع به عوامل مؤثر بر نگرش افراد به تبلیغات انجام شده است؛ که از بررسی کلی عوامل دخیل در این موضوع، پنج نگرش و زاویه دید مفهومی افراد به تبلیغات را در آن بررسی می‌کنیم. این پنج عامل عبارت از باورهای اقتصادی در تبلیغات، مزایای اجتماعی در تبلیغات، باورهای اخلاقی در تبلیغات، باورهای...
Read More