برچسب

تبلیغ زبرین

تبلیغ در تبلیغ

امروزه تبلیغ‌کنندگان برای دستیابی به اهداف خود از شیوه‌ها و فنون متفاوتی استفاده می‌کنند و حاصل فعالیت آنها بیشتر به جادو شبیه است. گسترش دانش مربوط به تبلیغ باعث شده است که هر روز شاهد پیشرفت فنون تبلیغ باشیم. فن تبلیغ در تبلیغ یکی از شیوه‌های نوین تبلیغ در عرصۀ رسانه‌ها به شمار می‌آید. رسانه‌ها...
Read More