برچسب

تبلیغات غیر مستقیم

تبلیغات غیر مستقیم

اصل تبلیغ زیر آستانه ی حسی تبلیغ زیر آستانه ی حسی برای اولین بار توسط یک متخصص کارهای تبلیغاتی به نام جیمز ویکاری که یکی از صاحبان سینما در آمریکا بود، به کار برده شد. جیمز ویکاری، هنگام نمایش فیلم اسپارتاکوس در سالن سینما عبارت « پاپ کورن بخورید و کوکا بنوشید » را با...
Read More