برچسب

برنامه تبلیغاتی

تبلیغات اثربخش

تبلیغات اثربخش برنامه تبلیغاتی به طور معمول باید امکان ارزیابی تأثیرات ارتباطی و تأثیرات بر فروش، هر دو را فراهم سازد. تبلیغ کننده می تواند با استفاده از روشهای میدانی یا آزمایشگاهی به اطلاعات مربوط به نگرش مخاطبان نسبت به آگهیهای مختلف و تأثیر هر یک از آنها بر رفتار خرید مصرف کنندگان، دسترسی پیدا...
Read More