برچسب

با ظاهری آراسته در ملاقات ها حضور یابید

25 اشتباه رایج در فروشندگی ( بی توجهی به سر و وضع خود)

با ظاهری آراسته در ملاقات ها حضور یابید مشتری-مداری- چند سال پیش، من برای یک روزنامه نگار و تاجر در تهران کار می کردم. او عادت عجیبی داشت. هر روز، پس از صرف ناهار با یک مشتری به دفترش بر می گشت و قبل از اینکه با مشتری بعدی ملاقات کند، پیراهنش را عوض می...
Read More