برچسب

بازاریابی تلفنی

تطبیق شخصیت فروشنده و مشتری

ارجاع فوق العاده سریع فروشنده: تطبیق شخصیت فروشنده و مشتری 1.فروشنده با انرژی الف) اگر شما با انرژی باشید و مشتری مطمئن، عناصر مشتری و شما عبارتند از: پر انرژی بودن پر تکاپو بودن نگران نبودن در مورد جزئیات ب) اگر شما با انرژی باشید و مشتری مهربان، عناصر مشترک شماعبارت اند از: مردم دوست...
Read More