برچسب

اهداف فروشندگی

اهداف فروشنده حرفه ای بخش 1

افرادی که نیرو های فروش یک شرکت را تشکیل می دهند، در مقابل پرداختی که به آن ها می شود طیف وسیعی از وظایف را انجام می دهند. اکنون با توجه به آن چه فروشندگان مختلف ممکن است انجام دهند شغل های فروشندگی را تقسیم بندی می کنیم. این وظایف بدون در نظر گرفتن ترتیب...
Read More