برچسب

افراد را چگونه متقاعد کنیم

هنر متقاعد کردن افراد (بخش 6)

اگر_آنگاه روش اگر_آنگاه به سادگی یک قضیه را فرض می کند و سپس از آن نتیجه می گیرد. یک فروشنده ی لباس های مردانه به عمده فروشی که برای تکرار خرید مردد است می گوید: اگر شما خرید خودتان را از ما متوقف کنید، در این صورت امیدوارم (آنگاه) شرایط ما را درک کنید که...
Read More