برچسب

افراد جامعه

ارتباطات از روی تمایل

همانطور که می‌دانید زندگی بیشتر به یک شبکه ارتباطی می‌ماند، شبکه‌ای بسیار گسترده. آنگاه که پدری بر گونه فرزندش بوسه می‌زند، کودکی به مادرش لبخند می‌زند، دانش‌آموزی برای پاسخ به پرسش آموزگار دستش را بلند می‌کند، مشتری به برچسب قیمت‌ها نگاه می‌کند، هرکدام از این حرکات نوع خاصی از برقراری ارتباط است، که آدم‌ها از...
Read More