برچسب

اصل منافع احتمالی

هنر متقاعد کردن افراد (بخش 1)

فروش درذات خود یک موضوع متقاعد سازی است، متقاعد ساختن دیگران به قبول پیشنهاد شما. متقاعد سازی انگیزه را تحریک، تا شخصی را به انجام یک کار وادار کند. هنگامی که ما افراد را متقاعد می کنیم، تنها فکر آن ها را تغییر نمی دهیم، بلکه سبب می شویم تا آن ها کاری را انجام...
Read More