برچسب

ارزش قائل نبودن برای کار خود

25 اشتباه رایج در فروشندگی (ارزش قائل نبودن برای کار خود)

به حرفه و شغل خود افتخار کنید جذب-مشتریان-مختلف اگر واقعا نمی توانید با تمام وجود از شغل و سازمان و جایی که در آن مشغول به کار هستید حمایت کنید پس چرا بیهوده وقت خود را تلف می کنید و به خودتان زحمت می دهید؟ چرا هر روز صبح ساعت را تنظیم می کنید تا...
Read More