برچسب

اثر تبلیغ

تاثیر تبلیغ بر روی فروش

اصل تکرار تبلیغ تاثیر ات تبلیغ ، غالبا نامحسوس و اندک هستند. ولی همین تاثیرات اندک می تواند تعادل را بر هم زند. ما از این تاثیرات اندکی که تبلیغات ممکن است داشته باشند، اصلا آگاه نمی شویم، چون به طریقی کوچک و نامحسوس با یکدیگر جمع می شوند و در یک زمان به چشم...
Read More