برچسب

اثربخشی تبلیغات

استفاده از پنج محرک خرید در تبلیغات برای افزایش فروش

با توجه به مطالب ارائه شده، به منظور افزایش فروش ، باید پنج محرک خرید در فرایند ساخت تبلیغات را به شرح زیر رعایت و اعمال کرد: 1-مزایا را ملموس کنید. 2-احساس نیاز را بزرگ جلوه دهید. 3-گزینه های تولید را کاهش دهید. 4-گزینه های خرید را بیشتر کنید. 5-روش های خرید را ساده کنید....
Read More